1. Wprowadzenie

 ARGUS szanuje prawo do prywatności wszystkich Użytkowników kontaktujących się z nami. W szczególności dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające niechcianej ingerencji w prywatność.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe zbieramy, jak je wykorzystujemy oraz komu i w jaki sposób możemy je ujawnić. Wszystko to dzieje się na podstawie i w granicach prawa oraz z poszanowaniem woli osób, których dane dotyczą.

 1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest ARGUS Katarzyna Molerus z siedzibą w Chorzowie, ul. Sobieskiego 16/6 .We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem można pisać na adres e-mail: katarzyna.molerus@studio108kuchnie.pl

 1. Gromadzenie danych

W celu jak zapewnienia naszym Użytkownikom jak najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług, ARGUS może zbierać następujące dane:

 • Podstawowe dane przekazywane przez komputer lub urządzenie mobilne podczas połączenia ze Stroną, takie jak typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, adres IP, a także dane o Twoich wizytach i korzystaniu ze
 • Informacje podane nam przez Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer
 • Inne dane jakie zostały podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, w szczególności podane w Temacie lub Treści formularza

Podanie przez Użytkownika danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może być niemożliwe skontaktowanie się z nami poprzez stronę internetową.

 1. Przetwarzanie danych

Zbierane przez nas dane osobowe wykorzystywane są w celu, w którym  zostały nam przekazane przez Użytkowników. Ponadto, w zależności od relacji jakie łączą nas z Użytkownikami, możemy wykorzystać zebrane dane w następujących celach:

 • w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest Użytkownik,
 • prowadzenia działań marketingowych – na przykład poprzez zarejestrowanie zgody Użytkownika na otrzymywanie komunikatów marketingowych,
 • udoskonalenie naszych usług lub procesów – między innymi poprzez zaproszenie Użytkownika do udziału w ankietach oraz dzielenia się z nami doświadczeniami związanymi z naszymi usługami,
 • w innych celach związanych z rozwojem i wsparciem

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe przetwarzane są w granicach prawa, na podstawie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 • w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. Ochrona danych

ARGUS przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych informacji dotyczących Użytkowników. W celu zapewnienia im należytej ochrony, stosuje środki organizacyjne i techniczne, w tym zabezpieczenia informatyczne, służące zapewnieniu poufności danych. Co więcej, współpracujący z nami partnerzy biznesowi oraz dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków lub wykonania umowy.

 1. Udostępnianie danych

W celu zapewnienia Użytkownikom możliwie najwyższej jakości obsługi, ARGUS przekazuje dane swoim partnerom biznesowym oraz dostawcom usług. W szczególności są to współpracujące z nami firmy . Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ARGUS może również udostępnić  zgromadzone dane uprawnionym do tego organom administracji rządowej.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

ARGUS bezwzględnie respektuje wszystkie prawa osób, których dotyczą przetwarzane przez niego dane osobowe. Do katalogu tych praw należą:

 • prawo dostępu,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do wycofania zgodny,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych

W celu skorzystania ze swojego prawa, Użytkownicy mogą pisać na nasz adres e-mail: katarzyna.molerus@studio108kuchnie.pl

 1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w zakresie podanym w niniejszej Polityce przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane te zostały zebrane. W zależności od podstawy do ich przetwarzania okres ten może być różny:

 • W przypadku przetwarzania opartego na zgodzie osoby, której dane dotyczą – do momentu cofnięcia
 • W przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy – przez czas jej trwania oraz do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń, które z niej wynikają. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 • W przypadku przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez czas zgodny z właściwymi przepisami
 1. Polityka „Cookies”

Do optymalizacji działania naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki „Cookies”. Przeglądarka automatycznie wysyła je do serwera, przy każdorazowym połączeniu ze Stroną.

Pliki „Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Co do zasady, zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dzielą się na dwie podstawowe kategorie:

 • Pliki sesyjne – pozostają na urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony, Pliki stałe – pozostają na urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu ich usunięcia.

Pliki „Cookies” wykorzystywane są przez nas przede wszystkim w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony oraz późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego wejścia na Stronę poprzez urządzenie na którym zostały zapisane.

Mogą być również wykorzystywane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć nam, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony.

Szczegółowe informacje na ten temat zarządzania plikami „Cookies” zawiera zakładka „pomoc” stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Umożliwia ona również usunięcie obecnie przechowywanych plików „Cookies”.