Przy zakupie kuchni lodówka do zabudowy gratis.

Zapraszamy naszych wszystkich Klientów do skorzystania z atrakcyjnej promocji na mble kuchenne z naszego salony.

Przy zakupie kuchni lodówka do zabudowy gratis

Warunki uczestnictwa:

 1. Oferta specjalna organizowana jest w celu promocji mebli kuchennych oferowanych do sprzedaży przez STUDIO
  108 KUCHNIE, SZAFY
  ul. Chorzowska 108 40-101 Katowice
 2. Oferta specjalna organizowana jest dla klientów STUDIA 108 na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego
  dalej ”Regulaminem”.
 3. Organizatorem oferty specjalnej jest ARGUS Katarzyna Molerus (NIP 6411814859 , adres poczty elektronicznej:
  katarzyna.molerus@studio108kuchnie.pl numer, telefonu: 32 258 10 25 ) zwanym dalej „Organizatorem”.
 4. Oferta specjalna skierowana jest do osób zainteresowanych ofertą zakupu mebli kuchennych zwanych dalej
  „Uczestnikiem” bądź „Uczestnikami”.
 5. Oferta specjalna odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Warunki uczestnictwa: Uczestnikiem Oferty specjalnej mogą być Klienci, którzy podpiszą z Organizatorem umowę na zakup mebli
  kuchennych o wartości minimum 20000 PLN z montażem wraz z zakupem 4 sprzętów AGD o wartości minimum
  1000 PLN każdy element (zmywarka, winiarka, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, płyta elektryczna lub gazowa,
  okap) określonego w projekcie stanowiącym integralną część w/w umowy, w okresie od 01.02.2023 do
  28.02.2023r. (włącznie)
 7. Czas trwania: Oferta specjalna rozpoczyna się od 01.02.2023r do 28.02.2023 r.
  (włącznie)
  Zasady oferty specjalnej:
 8. Uczestnikom, którzy spełnią warunki uczestnictwa w Ofercie specjalnej określone w pkt.6, zostanie
  zaproponowana gratis dostępna do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zmywarka firmy BOSCH
  KIV865SF0
  w cenie 2350 PLN. W wypadku wybrania przez Uczestnika droższej lodówki z oferty STUDIA 108, Organizator
  udzieli rabatu w wysokości 2350 PLN przy zakupie droższej zmywarki.
 9. Uczestnictwa w Ofercie specjalnej, jak i praw i obowiązków z tą ofertą związanych nie można przenosić na inne
  osoby i podmioty.
 10. Organizator umożliwia następujące formy złożenia reklamacji:
  a/ telefonicznie(od poniedziałku do piątku od godziny 10 do godziny 18:00) pod numerem 32 258 10 25
  b/ mailowo (na adres:katarzyna.molerus@studio108kuchnie.pl)
  c/ osobiście w siedzibie Organizatora : 40-101 Katowice ul. Chorzowska 108
  d/ przesyłką pocztową/kurierską na adres Organizatora:40-101 Katowice ul. Chorzowska 108 .
  Organizator udziela odpowiedzi najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
  otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 11. Postanowienia końcowe:
  a/ Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Oferty specjalnej. Materiały reklamowe
  mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
  b/ Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora.
  c/ Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Oferty specjalnej będą rozstrzygane przez sąd
  właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  d/ Organizator oferty specjalnej oświadcza, że oferta specjalna nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową,
  zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku.

 

Regulamin promocji lodówka do zabudowy – GRATIS